مدیران

سمت :رئیس هیئت مدیره

عباس نساج پور اصفهانی

سمت :رئیس هیئت مدیره

info@nassajpour.com
سمت: مدیرعامل

سعید نساج پور اصفهانی

سمت: مدیرعامل

saeed@nassajpour.com
سمت:عضو هیئت مدیره

مسعود نساج پور اصفهانی

سمت:عضو هیئت مدیره

masoud@nassajpour.com