مانتویی

مانتویی

nassaj110 بدون دیدگاه
محصولات

انواع پارچه مانتویی تترون ، ترگال ،کجراه،بنگال ،مانیا،سراتو، شانتون ،لی

جنس پارچه کد کالیته بافت عرض گرم بر متر درصد آبرفت
ترگال ۳۰۱۶ ۱۵۰ ۲۳۵±۵ ۰
مانیا ۳۳۲۰ ۱۵۰ ۲۵۰±۵ ۰
فادیا ۴۲۰۱ ۱۵۰ ۲۴۰±۵ ۰
کجراه  ۵۲۰۶ ۱۵۰ ۲۹۰±۵ ۰
مکانیک ۳۷۱۱ ۱۵۰ ۲۶۵±۵ ۰
پرشیا ۸۰۱۲ ۱۵۰ ۲۵۰±۵ ۰
لنیل ۲۳۰۳ ۱۵۰ ۱۷۰±۵ ۰
بنگال ۱۳۰۵ ۱۵۰ ۱۳۵±۵ ۰

دیدگاه خود را وارد کنید.